Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kościan

W dniu 06 grudnia 2019r. została zawarta umowa z Gminą Kościan na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego w Turowi” ,

w okresie od 06.12.2019r. do dnia 07.02.2020r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 53.042,62 brutto.