Dostawa opraw oświetleniowych LED oraz zegarów sterujących astronomicznych wraz z ich częściowym montażem Gmina Zabór

W dniu 1 luty 2022r. została zawarta umowa z Gminą Zabór na realizacje zadania pt.:


“Dostawa opraw oświetleniowych LED oraz zegarów sterujących astronomicznych wraz z ich częściowym montażem”,

Przedmiot Umowy obejmuje:

  1. dostawę prze Wykonawcę 190 opraw energooszczędnych LED oraz wymianę 190 opraw rtęciowych i sodowych “punkt za punkt” na oprawy energooszczędne LED na wydzielonym majtku Gminy Zabór, w tym:

a) opraw drogowych LED 36W w liczbie 19 sztuk,

b) opraw drogowych LED 45W w liczbie 9 sztuk,

c) opraw drogowych LED 54W w liczbie 4 sztuk,

d) opraw drogowych LED 38W w liczbie 158 sztuk,

2) dostawę przez wykonawcę 14 szt. zegarów sterujących astronomicznych z możliwością zdalnego sterowania po sieci GSM oraz wymianę 14 szt. starych zegarów na nowe,

3) dostawę oraz wymianę przez Wykonawcę wysięgników wraz z dopasowaniem ich długości do nowych opraw oświetleniowych na wydzielonym majtku Gminy Zabór, w tym:

a) wysięgników krótkich w liczbie 2 szt.,

b) wysięgników długich w liczbie 8 szt.,

4) dostawę oraz wymianę przez Wykonawcę zabezpieczeń i przewodów do opraw w słupach na wydzielonym majtku Gminy Zabór, w tym:

a) zabezpieczeń opraw BZO w liczbie 32 kompletów,

b) zabezpieczeń opraw IZK w liczbie 158 kompletów,

c) przewodów zasilających YDY 3×2,5 w szacunkowej ilości 632 metrów.

5) wykonanie przez Wykonawcę pomiarów elektrycznych odbiorczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydzielonym majtku Gminy Zabór;

6) transport i zagospodarowanie urządzeń i materiałów z demontażu zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami;

7) wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej;

8) sukcesywną dostawę przez Wykonawcę w okresie do 30 września 2022 r. łącznie 412 opraw energooszczędnych LED, które będą zamontowane na sieci będącej własnością spółek grupy ENEA przez wykonawcę wyłonionego w ramach odrębnego postępowania, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego określającymi każdorazowo liczbę opraw podlegających dostawie, w tym:

a) opraw drogowych LED 36W w liczbie 241 sztuk,

b) opraw drogowych LED 45W w liczbie 55 sztuk,

c) opraw drogowych LED 54W w liczbie 98 sztuk,

d) opraw drogowych LED 38W w liczbie 18 sztuk,

9) sukcesywną dostawę przez Wykonawcę w okresie od 30 września 2022r. łącznie 19 zegarów sterujących astronomicznych z możliwością zdalnego sterowania po sieci GSM, które będą zamontowane na sieci będącej własnością spółek grupy ENEA przez wykonawcę wyłonionego w ramach odrębnego postępowania, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego określającymi każdorazowo liczbę opraw podlegających dostawie.


Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 694.900,00 brutto.