Przebudowa oświetlenia boiska sportowego w Niepruszewie Gmina Buk

W dniu 4 maja 2021r. została zawarta umowa z Gminą Buk na realizacje zadania pt.:

– „Przebudowa oświetlenia boiska sportowego w Niepruszewie”,


w ramach umowy zostaną wykonane następujące czynności:

a) sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej,

b) demontaż istniejących słupów oświetleniowych szt. 3 wraz z naświetlaczami,

c) montaż trzech starych słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji oraz montaż nowych słupów oświetleniowych 3 szt. o macie 100-300 kg i wysokości h=10m,

d) wykopanie rowów 195m., ułożenia kabli o masie 1.0kg/m w rurach lub kanałach zamkniętych, zasypania rowów i zagęszczenia nasypów ubijakami mechanicznymi,

e) montaż słupa oświetleniowego o masie do 100kg i wysokości h=10m.,

f) montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg – 12 szt. + uchwyt do opraw,

g) montaż przewodów do opraw oświetleniowych kpl. i opraw 12 szt., Naświetlacz LED 56100 lm,

h) montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na istniejącym słupie LED 20W,

e) ułożenie uziomów w rowach kablowych – szpilkowanie wraz z ułożeniem 45 mb bednarki,

f) wykonanie wymaganych badań pomontażowych,


w okresie od 10.05.2021 r. do dnia 30.07.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 74.739,44 brutto.